Vi tager ansvar


Hos F. ENGEL tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af, uanset hvor i verden vi opererer. Dette gør vi gennem CSR-politikken, som har 4 forskellige fokusområder:


Sociale forhold


Hos F. ENGEL efterlever vi lige muligheder for begge køn. Alle medarbejdere skal have lige muligheder for at skabe karriere i virksomheden. Uanset alder og køn. Selskabets statistikker om ligestilling mellem ansøgere til stilede stillinger og kønsfordeling blander medarbejderne med henblik på at sikre sammenhæng mellem ansøgeres kønsfordeling.

F. Engel CSR

Medarbejder relationer


F. ENGEL ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. For os er det vigtigt, at vores ansatte trives på både arbejde og i fritiden, fordi vi mener, at arbejde og fritid hænger sammen. Vi lytter til vores medarbejderes ønsker, og forsøger efter bedste evne, at finde løsninger tilpasset den enkelte medarbejder. Det gør vi gennem løbende samtaler inklusiv en MUS-samtale.


Vi er interesserede i vores medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke har det godt, påvirker det deres arbejde. Derfor vil medarbejdere hos F. ENGEL efter 3 måneders anciennitet blive tilbudt en sundhedsforsikring. Derudover tilbyder virksomheden en kantineordning, hvor der serveres sund mad, og 1-2 gange årligt afholdes firmaarrangement med fysisk aktivitet og socialt samvær inkl. fælles spisning. Arrangementerne er med stor opbakning, og må siges at være af stor succes.


Vi vil årligt udarbejde en trivsels analyse, hvor der måles på mental sundhed og trivsel ud fra spørgsmål om mål, samarbejde og egen trivsel i jobbet.

F. Engel CSR

Menneskerettigheder & antikorruptionspolitik


Vi efterlever menneskerettigheder & Anti-korruptionspolitik:

• F. ENGEL K/S efterkommer krav fra BSCI.

• Vi tilslutter os de 10 principper i FN’s Global Compact for områderne menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.


Vi forholder os til de nye 17 verdensmål fastsat af FN
Vi vil fortsat løbende oplyse vores samarbejdspartnere omkring F. ENGEL’s menneskerettigheder og anti-korruptionspolitik igennem supply chain, også beskrevet i vores leverandørhåndbog.


Leverandør og underleverandør
F. ENGEL forbyder egne leverandører og leverandørernes underleverandører at benytte børn under 15 år til at arbejde. F. ENGELs leverandører skal opfylde følgende krav:


• Arbejdstagernes mindste alder må ikke være mindre end 15 år (14 år i lande, hvor arbejdsgiverorganisationen og arbejdstagerne tillader det), ifølge ILO-konventionen (International Labor Organization).

• Der må ikke anvendes ulovlige arbejdere eller tvangsarbejdere.


F. ENGEL opfordrer deres leverandører til at respektere følgende punkter vedrørende arbejdstagernes menneskelige forhold. Overholdes regler ikke stopper samarbejdet og ordre annulleres.


Forbud mod børnearbejde
§1: Børnearbejde, i strid med den nationale lovgivning i oprindelseslandet eller i FN’s konvention om børns rettigheder * må ikke anvendes i produktionen enten af leverandøren eller af en underentreprenør.

§ 2: Vi, som køber (eller en anden part udpeget af os forbeholder os ret til at foretage stikprøvekontrol på ethvert produktions-sted til enhver tid.

§ 3: På vores købers anmodning forpligter leverandøren sig til at fremlægge en liste med de fuldstændige oplysninger om placeringen af produktionsenheder, fabrikker og underleverandører, der anvendes til produktion af F. ENGEL bestilte varer.

§ 4: *) FN-konventionen om barnets rettigheder, artikel 32:
1: “Parterne anerkender barnets ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og udførelse af ethvert arbejde, der sandsynligvis vil være farligt eller forstyrre barnets uddannelse eller at være skadelig for barnets helbred eller fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sociale udvikling“.

F. Engel CSR

Miljø & klima


Medarbejdere
Medarbejderne er F. ENGEL’s væsentligste aktiv og afgørende for virksomhedens succes og resultater. Derfor udsættes medarbejdere i F. ENGEL ikke for større risiko end den bedste indsigt og viden berettiger til. Ansatte i virksomheden skal kunne forvente, at de - selv efter mange års ansættelse - ikke er nedslidte eller arbejdsmæssigt belastet.


Leverandører
Leverandører til F. ENGEL modtager en kvalitetskravs-manual, hvori F. ENGEL påpeger leverandører og under-leverandører, at dele indholdet med deres leverandører. Det gælder leverancer af rå komponenter, uanset forsyningskæden, herunder de kemiske begrænsninger og test program, der opfylder krav om forbud mod skadelige stoffer i produkter.


F. ENGEL forventer, at alle betingelser overholdes og forbeholder sig retten til at foretage uanmeldte inspektioner på hver fabrik for at sikre, at hver leverandør lever op til de ønskede betingelser. Dertil opfordrer F. ENGEL det totale leverandørnetværk til at gøre deres yderste for at forbedre sociale forhold, miljø- og arbejdsvilkår for deres medarbejdere. F. ENGEL følger lovgivningen i EU og dansk lovgivning vedrørende kemisk begrænsning, som ifølge loven er klassificeret som sundhedsfarlig og forbudt, også nævnt i handelsaftalerne mellem F. ENGEL og leverandøren.

F. Engel CSR

Tages ovenstående anmodninger ikke alvorligt af leverandøren, annulleres alle eksisterende ordrer og samarbejdet standses øjeblikkeligt.

Cookie-anmodning

Vi indsamler statistik og data om brugeradfærd ved hjælp af cookies.

Ønsker du at give os mulighed for dette?